Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez interwencje, w tym działania dotyczące uwarunkowań społecznych i nierówności w zdrowiu.

Definicja operacyjna

Ta funkcja obejmuje zapobieganie chorobom i promocję zdrowia.

Zapobieganie chorobom

Zapobieganie chorobom, rozumiane jako specyficzne, populacyjne i indywidualne interwencje w celu profilaktyki pierwotnej i wtórnej (wczesne wykrywanie), mające na celu zminimalizowanie obciążenia chorobami i związanymi z nimi czynnikami ryzyka.

Profilaktyka pierwotna odnosi się do działań mających na celu uniknięcie przejawów choroby (może to obejmować działania na rzecz poprawy zdrowia poprzez zmianę wpływu uwarunkowań społecznych i ekonomicznych na zdrowie; dostarczanie informacji o zagrożeniach behawioralnych i medycznych dla zdrowia oraz konsultacje i środki na poziomie osobistym i środowiskowym; odżywianie i suplementacja żywności; edukacja w zakresie higieny jamy ustnej i zębów; oraz usługi profilaktyki klinicznej, takie jak szczepienia dzieci, dorosłych i osób starszych, a także szczepienia lub profilaktyka poekspozycyjna dla osób narażonych na chorobę zakaźną).

Profilaktyka wtórna zajmuje się wczesnym wykrywaniem, gdy zwiększa to szanse na pozytywne wyniki zdrowotne (obejmuje takie działania, jak oparte na dowodach programy badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania chorób lub zapobiegania wrodzonym wadom rozwojowym; oraz profilaktyczne terapie farmakologiczne o udowodnionej skuteczności).

Należy zauważyć, że chociaż działania z zakresu profilaktyki pierwotnej mogą być wdrażane niezależnie od budowania potencjału w innych placówkach opieki zdrowotnej, nie ma to miejsca w przypadku profilaktyki wtórnej. Badania przesiewowe i wczesne wykrywanie mają ograniczoną wartość (a nawet mogą być szkodliwe dla pacjenta), jeśli nieprawidłowości nie można szybko skorygować lub leczyć za pośrednictwem usług świadczonych z innych części systemu opieki zdrowotnej. Ponadto dobry system podstawowej opieki zdrowotnej obejm ułatwia optymalną organizację i realizację dostępnych programów badań przesiewowych i powinien być energicznie promowany.

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i jego czynnikami determinującymi poprzez działania w zakresie świadomości zdrowotnej i wielosektorowe działania mające na celu poprawę zdrowych zachowań. Proces ten obejmuje działania dla całej społeczności lub dla populacji o podwyższonym ryzyku negatywnych skutków zdrowotnych. Promocja zdrowia zwykle dotyczy behawioralnych czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, otyłość, dieta i brak aktywności fizycznej, a także obszarów zdrowia psychicznego, zapobiegania urazom, kontroli nadużywania narkotyków, kontroli alkoholu, zachowań zdrowotnych związanych z HIV i zdrowia seksualnego.

Profilaktyka chorób i promocja zdrowia mają wiele celów, a ich funkcje w znacznym stopniu się pokrywają. Na poziomie koncepcyjnym przydatne jest scharakteryzowanie usług profilaktyki chorób jako tych, które koncentrują się głównie w sektorze opieki zdrowotnej, a usług promocji zdrowia jako tych, które zależą od działań międzysektorowych i / lub są związane ze społecznymi determinantami zdrowia.