Zarządzanie strategiczne to zarządzanie zasobami organizacji w celu osiągnięcia jej celów i zadań. Zarządzanie strategiczne obejmuje wyznaczanie celów, analizę otoczenia konkurencyjnego, analizę organizacji wewnętrznej, ocenę strategii i zapewnienie, że kierownictwo wdroży strategie w całej organizacji.

Zrozumienie zarządzania strategicznego

Zarządzanie strategiczne dzieli się na kilka szkół myślenia. Normatywne podejście do zarządzania strategicznego określa, w jaki sposób strategie powinny być opracowywane, podczas gdy podejście opisowe koncentruje się na tym, jak strategie powinny być wdrażane w praktyce. Szkoły te różnią się pod względem tego, czy strategie są opracowywane w ramach procesu analitycznego, w którym uwzględnia się wszystkie zagrożenia i szanse, czy też bardziej przypominają ogólne zasady przewodnie do zastosowania.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  • Firmy, uniwersytety, organizacje non-profit i inne organizacje mogą wykorzystywać zarządzanie strategiczne jako sposób wyznaczania celów i ich osiągania.
  • Elastycznym firmom może być łatwiej wprowadzać zmiany w swojej strukturze i planach, podczas gdy nieelastyczne firmy mogą borykać się ze zmieniającym się otoczeniem.
  • Menedżer strategiczny może nadzorować plany zarządzania strategicznego i wymyślać sposoby osiągnięcia przez organizacje ich celów odniesienia.

Kultura biznesowa, umiejętności i kompetencje pracowników oraz struktura organizacyjna są ważnymi czynnikami wpływającymi na to, jak organizacja może osiągnąć wyznaczone cele. Nieelastyczne firmy mogą mieć trudności z odniesieniem sukcesu w zmieniającym się środowisku biznesowym. Tworzenie bariery między opracowywaniem strategii a ich wdrażaniem może utrudniać menedżerom określenie, czy cele zostały skutecznie osiągnięte.

Podczas gdy wyższe kierownictwo organizacji jest ostatecznie odpowiedzialne za jej strategię, same strategie są często inspirowane działaniami i pomysłami kierowników niższego szczebla i pracowników. Organizacja może mieć kilku pracowników zajmujących się strategią, zamiast polegać wyłącznie na dyrektorze generalnym (CEO) w celu uzyskania wskazówek.